10 år med et Folkeuniversitet i Roskilde

Formandsberetning 2023 – Årsmøde

I 2022 kunne vi fejre 10 året for det “nye” Roskilde Folkeuniversitet. Et Folkeuniversitet, der stadig arbejder målrettet på at finde sin plads i det kulturelle landskab – og stadig uden at få nogen støtte. Det har skabt den paradoksale situation, at vi på den ene side ikke har problemer med at få gode lærerkræfter og kursister til vores kurser, men vi kan ikke overleve på sigt, hvis ikke vi får tilført en eller anden form for støtte. 

Med hensyn til kurser i 2022: 
i foråret gennemførte vi 9 kurser, og i efteråret 6 kurser. 
Det er tydeligt, at det først og fremmest var kurser indenfor de klassiske humanistiske fagområder, der tiltrak kursisterne. Hvorimod det kneb mere med at få fyldt kurser op med emner indenfor naturvidenskabelige fagområder. Det var det samme billede årene før. 
Hvorfor det er sådan, kan der være mange grunde til, men det er vigtigt, at vi fortsat arbejder på, at naturvidenskabelige emner kan få sin selvfølgelige plads i vores udbud af kurser.  

Vores vigtigste kontakt til mulige kursister er vores hjemmeside, vores nyhedsbreve og Facebook. Hjemmesiden fik i 2022 en nødvendig redigering og fremstår nu med et mere attraktivt design, og det løbende flow på Facebook blev også strammet op og gjort mere præcist og fokuseret sidste år.  
Nyhedsbreve sender Anne ud med jævnlige mellemrum. Hun sender ud til 620. Og der er en god respons. 

Disse funktioner er altafgørende for vores virke. 

En anden kanal for promovering af vores kurser er samarbejdet med diverse foreninger i byen. Det udvider jo kredsen af potentielle kursister, når de enkelte foreninger sender nyhedsbreve til deres medlemmer om vores kurser.  
I 2022 var fem af de gennemførte kurser sådanne samarbejdskurser. 

Kurserne blev primært holdt på VUC til stor glæde både for undervisere og kursister. Store lyse lokaler, nemme at komme til. Og både pedel og it-hjælp kunne vi bare trække til. Så vi håber på dette som en varig løsning. Der skal lyde en stor tak til VUC for samarbejde og hjælpsomhed. 

De tre dagskurser blev afholdt i Palæfløjen. 

Det daglige arbejde forløb uden problemer. Tilknytningen til Syddansk var også sidste år helt uproblematisk. Og det samme gjaldt samarbejdet med biblioteket. 

I marts 2021 – efter nogle foregående samtaler med Peter Kjær – blev der – som I ved – underskrevet en såkaldt hensigtserklæring mellem RUC og Folkeuniversitetet. Den fulgte Frank og jeg op på sidste år med endnu et møde med Peter Kjær, hvor vi forsøgte at blive mere konkrete om, hvordan vi kunne skabe lidt mere forpligtende samarbejde end blot en god hensigt. Vores umiddelbare oplevelse var, at der måske nok på sigt kan aftegne sig nogle muligheder. 

Sidste år tog Lejre Folkeuniversitet navneforandring til “Folkeuniversitet – Nationalpark Skjoldungernes Land”. Vi fik et par henvendelser derfra om muligt samarbejde, men forslagene var ikke relevante for os. Det kan naturligvis undre, at de lægger flere af deres kurser her midt i Roskilde uden at informere os. Men vi må med tiden finde ud af, hvordan det indbyrdes forhold skal være. 

Jeg vil så blot slutte med at takke jer komitémedlemmer. Tak for godt, hyggeligt og konstruktivt samarbejde. Og tak til Anne for det daglige sekretærarbejde. Det arbejde er omdrejningspunktet for vores virke. 15.03.23

Jes Nysten